خانه » لیست دوره های تخصصی

لیست دوره های تخصصی

نام دورهکد دورهمدت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانمدرس دورهشیوه اجراشرکت متقاضینام دفترکارشناس مربوطهشماره تماس
تحلیل صورت حساب های مالی برای کارشناسان آب۲۰۹۰۳۰۱۴۰۲/۰۷/۱۷۱۴۰۲/۰۸/۱۵محمدرضا قدیریحضوریآب و فاضلاب چهارمحال بختیاریچهارمحالآقای آزادگان۰۹۱۳۱۸۰۹۳۱۳
عکاسی و فیلمبرداری در روابط عمومی۸۱۶۵۴۸۱۴۰۲/۰۷/۱۹۱۴۰۲/۰۸/۲۴آقای علی صارمیآنلاینآب و فاضلاب کرمانکرمانخانم خواجویی۰۹۱۳۳۹۹۷۹۲۵
نرم افزار DigSilent PowerFactory310334۱۴۰۲/۰۷/۲۵۱۴۰۲/۰۸/۰۳جمعی از مدرسینحضوریتوزیع نیروی برق چهارمحال بختیاریچهارمحالآقای آزادگان۰۹۱۳۱۸۰۹۳۱۳
تله متری و تله کنترل۲۳۶۹۳۸۱۴۰۲/۰۷/۳۰۱۴۰۲/۰۸/۲۱آقای شهروز شیرازیآنلاینآب و فاضلاب کرمانکرمانخانم خواجویی۰۹۱۳۳۹۹۷۹۲۵
مدیریت استرس در محیط کارTgcm11078۱۴۰۲/۰۸/۰۳۱۴۰۲/۰۸/۰۳خانم رادمنشآنلاینآب و فاضلاب چهارمحال بختیاریچهارمحالآقای آزادگان۰۹۱۳۱۸۰۹۳۱۳
جریان شناسی سیاسی و فرهنگی۹۰۴۷۴۱۴۰۲/۰۸/۰۲۱۴۰۲/۰۸/۰۹محمدرضا قدیریحضوریآب و فاضلاب چهارمحال بختیاریچهارمحالآقای آزادگان۰۹۱۳۱۸۰۹۳۱۳
استانداردهای حسابداری۸۵۲۲۱۲۱۴۰۲/۰۸/۰۲۱۴۰۲/۰۸/۰۹اسماعیل جمشیدیحضوریتوزیع نیروی برق چهارمحال بختیاریچهارمحالآقای آزادگان۰۹۱۳۱۸۰۹۳۱۳
آشنایی با قراردادها و مقررات پیمانکاران۸۵۸۲۱۸۱۴۰۲/۰۸/۰۷۱۴۰۲/۰۸/۰۹آقای علی قارداشیحضوریبرق منطقه ای کرمانکرمانخانم خواجویی۰۹۱۳۳۹۹۷۹۲۵
دوره اپراتوری پست۳۲۱۴۰۲/۰۸/۰۶۱۴۰۲/۰۸/۰۹جمعی از اساتیدحضوریبرق منطقه ای اصفهاناصفهانآقای شاکران۰۹۱۳۹۵۸۶۹۹۲
مدیریت استرس در محیط کارTgcm11078۱۴۰۲/۰۸/۱۰۱۴۰۲/۰۸/۱۰خانم رادمنشآنلاینآب و فاضلاب چهارمحال بختیاریچهارمحالآقای آزادگان۰۹۱۳۱۸۰۹۳۱۳
دوره اپراتوری پست۳۲۱۴۰۲/۰۸/۱۳۱۴۰۲/۰۸/۱۶جمعی از اساتیدحضوریبرق منطقه ای اصفهاناصفهانآقای شاکران۰۹۱۳۹۵۸۶۹۹۲
دوره اپراتوری پست۳۲۱۴۰۲/۰۸/۲۰۱۴۰۲/۰۸/۲۳جمعی از اساتیدحضوریبرق منطقه ای اصفهاناصفهانآقای شاکران۰۹۱۳۹۵۸۶۹۹۲
دوره اپراتوری پست۳۲۱۴۰۲/۰۸/۲۷۱۴۰۲/۰۸/۳۰جمعی از اساتیدحضوریبرق منطقه ای اصفهاناصفهانآقای شاکران۰۹۱۳۹۵۸۶۹۹۲
دوره اپراتوری پست۳۲۱۴۰۲/۰۹/۰۴۱۴۰۲/۰۹/۰۷جمعی از اساتیدحضوریبرق منطقه ای اصفهاناصفهانآقای شاکران۰۹۱۳۹۵۸۶۹۹۲
دوره اپراتوری پست۳۲۱۴۰۲/۰۹/۱۱۱۴۰۲/۰۹/۱۴جمعی از اساتیدحضوریبرق منطقه ای اصفهاناصفهانآقای شاکران۰۹۱۳۹۵۸۶۹۹۲
دوره اپراتوری پست۳۲۱۴۰۲/۰۹/۱۸۱۴۰۲/۰۹/۲۱جمعی از اساتیدحضوریبرق منطقه ای اصفهاناصفهانآقای شاکران۰۹۱۳۹۵۸۶۹۹۲
دوره اپراتوری پست۳۲۱۴۰۲/۰۹/۲۵۱۴۰۲/۰۹/۲۹جمعی از اساتیدحضوریبرق منطقه ای اصفهاناصفهانآقای شاکران۰۹۱۳۹۵۸۶۹۹۲
دوره اپراتوری پست۳۲۱۴۰۲/۱۰/۰۲۱۴۰۲/۱۰/۰۵جمعی از اساتیدحضوریبرق منطقه ای اصفهاناصفهانآقای شاکران۰۹۱۳۹۵۸۶۹۹۲

error: Content is protected !!