خانه » پیش آزمون تشریحی روشهای تخصیص منابع – دکتر زینالی

پیش آزمون تشریحی روشهای تخصیص منابع – دکتر زینالی

مهلت شرکت در این آزمون به پایان رسیده است.

عنوان آزمون

تعداد سوالات

مدت آزمون

نوع آزمون

تاریخ شروع

تاریخ پایان

پیش آزمون تشریحی روشهای تخصیص منابع - دکتر زینالی

7

60 دقیقه

تشریحی

1399/10/15ساعت 07:30

1399/10/15ساعت 08:30

error: Content is protected !!