خانه » آزمون نهایی تشریحی – آشنایی با آیین نامه های تکمیلی و تعرفه های برق – مهندس امینی

آزمون نهایی تشریحی – آشنایی با آیین نامه های تکمیلی و تعرفه های برق – مهندس امینی

مهلت شرکت در این آزمون به پایان رسیده است.

عنوان آزمون

تعداد سوالات

مدت آزمون

نوع آزمون

تاریخ شروع

تاریخ پایان

آشنایی با آیین نامه های تکمیلی و تعرفه های برق - مهندس امینی

10

***

تشریحی

1399/10/15ساعت 13:00

1399/10/15ساعت 19:00

error: Content is protected !!