خانه » آزمون پایانی – آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه کیفیت محیط زیست ایمنی و بهداشت حرفه ای(IMS) – دکتر سجودیان

آزمون پایانی – آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه کیفیت محیط زیست ایمنی و بهداشت حرفه ای(IMS) – دکتر سجودیان

مهلت شرکت در این آزمون به پایان رسیده است.

عنوان آزمون

تعداد سوالات

مدت آزمون

نوع آزمون

تاریخ شروع

تاریخ پایان

آزمون پایانی - آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه کیفیت محیط زیست ایمنی و بهداشت حرفه ای(IMS) - دکتر سجودیان

8

***

تستی - تشریحی

1399/10/08ساعت 15:00

1399/10/08ساعت 18:00

error: Content is protected !!