خانه » آزمون نهایی تشریحی – آیین نامه های تکمیلی و تعرفه های برق- مهندسی – مهندس امینی

آزمون نهایی تشریحی – آیین نامه های تکمیلی و تعرفه های برق- مهندسی – مهندس امینی

مهلت شرکت در این آزمون به پایان رسیده است.

عنوان آزمون

تعداد سوالات

مدت آزمون

نوع آزمون

تاریخ شروع

تاریخ پایان

آزمون نهایی تشریحی - آیین نامه های تکمیلی و تعرفه های برق- مهندسی - مهندس امینی

11

****

تشریحی

1399/10/02ساعت 14:00

1399/10/02ساعت 18:00

error: Content is protected !!