خانه » آزمون رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار

آزمون رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار

مهلت شرکت در این آزمون به پایان رسیده است.

عنوان آزمون

تعداد سوالات

مدت آزمون

نوع آزمون

تاریخ شروع

تاریخ پایان

رفاه كاركنان و شرایط فیزیكی محیط كار

19

35 دقیقه

تستی

1399/10/02ساعت 09:00

1399/10/02ساعت 14:00

error: Content is protected !!