خانه » پیش آزمون تشریحی – آیین نامه های تکمیلی و تعرفه های برق- مهندسی – مهندس امینی

پیش آزمون تشریحی – آیین نامه های تکمیلی و تعرفه های برق- مهندسی – مهندس امینی

مهلت شرکت در این آزمون به پایان رسیده است.

عنوان آزمون

تعداد سوالات

مدت آزمون

نوع آزمون

تاریخ شروع

تاریخ پایان

پیش آزمون تشریحی - آیین نامه های تکمیلی و تعرفه های برق- مهندسی - مهندس امینی

10

60 دقیقه

تشریحی

1399/10/02ساعت 07:30

1399/10/02ساعت 08:30

error: Content is protected !!