خانه » آزمون پایانی نظام پیشنهادات(مدیریت مشارکتی) – دکتر فتح الهی راد

آزمون پایانی نظام پیشنهادات(مدیریت مشارکتی) – دکتر فتح الهی راد

مهلت شرکت در این آزمون به پایان رسیده است.

عنوان آزمون

تعداد سوالات

مدت آزمون

نوع آزمون

تاریخ شروع

تاریخ پایان

آزمون پایانی نظام پیشنهادات(مدیریت مشارکتي) - دکتر فتح الهي راد

10

15 دقیقه

تستی

1399/10/01ساعت 14:00

1399/10/01ساعت 18:00

error: Content is protected !!