خانه » آزمون تشریحی آشنایی با آیین نامه های تکمیلی و تعرفه های برق – آقای امینی

آزمون تشریحی آشنایی با آیین نامه های تکمیلی و تعرفه های برق – آقای امینی

مهلت شرکت در این آزمون به پایان رسیده است.

عنوان آزمون

تعداد سوالات

مدت آزمون

نوع آزمون

تاریخ شروع

تاریخ پایان

آزمون تشریحی آشنایی با آیین نامه های تکمیلی و تعرفه های برق - آقای امینی

10

***

تشریحی

1399/10/01ساعت 10:00

1399/10/01ساعت 17:00

error: Content is protected !!