خانه » آزمون نهایی بررسی قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع (دکتر حقی فام)

آزمون نهایی بررسی قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع (دکتر حقی فام)

مهلت شرکت در این آزمون به پایان رسیده است.

عنوان آزمون

تعداد سوالات

مدت آزمون

نوع آزمون

تاریخ شروع

تاریخ پایان

آزمون نهایی بررسی قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع (دکتر حقی فام)

10

30 دقیقه

تستی

1399/10/02ساعت 11:00

1399/10/02ساعت 14:00

error: Content is protected !!