خانه » آزمون پایانی – آشنایی با استانداردهای شبکه های توزیع گ۲ – مهندس عاشرلو

آزمون پایانی – آشنایی با استانداردهای شبکه های توزیع گ۲ – مهندس عاشرلو

مهلت شرکت در این آزمون به پایان رسیده است.

عنوان آزمون

تعداد سوالات

مدت آزمون

نوع آزمون

تاریخ شروع

تاریخ پایان

آزمون پایانی – آشنایی با استانداردهای شبکه های توزیع گ۲ – مهندس عاشرلو

20

40 دقیقه

تستی

1399/09/30ساعت 13:00

1399/09/30ساعت 19:30

error: Content is protected !!