خانه » پیش آزمون نظام پیشنهادات(مدیریت مشارکتی) – دکتر فتح الهی راد

پیش آزمون نظام پیشنهادات(مدیریت مشارکتی) – دکتر فتح الهی راد

مهلت شرکت در این آزمون به پایان رسیده است.

عنوان آزمون

تعداد سوالات

مدت آزمون

نوع آزمون

تاریخ شروع

تاریخ پایان

پیش آزمون نظام پیشنهادات(مدیریت مشارکتي) - دکتر فتح الهي راد

10

15 دقیقه

تستی

1399/09/30ساعت 07:00

1399/09/30ساعت 08:30

error: Content is protected !!