خانه » آزمون پایانی تشریحی – اصول ممیزی انبار- دکتر خان محمدی

آزمون پایانی تشریحی – اصول ممیزی انبار- دکتر خان محمدی

مهلت شرکت در این آزمون به پایان رسیده است.

عنوان آزمون

تعداد سوالات

مدت آزمون

نوع آزمون

تاریخ شروع

تاریخ پایان

آزمون پایانی تشریحی - اصول ممیزی انبار- دکتر خان محمدی

4

***

تشریحی

1399/10/02ساعت 12:00

1399/10/02ساعت 15:00

error: Content is protected !!